Betingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER – NORDISK BALKON CENTER


I. GYLDIGHET

a. Nåværende salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle tilbud, overslag og salg.

II. ESTIMAT
a. Tilbud og estimat er gyldig i 14 dager.

III. KONTROLL
a. Vennligst gjennomgå spesifikasjonene i ordrebekreftelsen, tegninger og layouts osv. Det tas forbehold for eventuelle feil eller misforståelser. Hvis det oppdages i det overnevnte, vennligst gi beskjed om det før produksjonen starter. Endringer kan ikke gjøres når produksjonen har startet.

b. Hvis prosjektet inkluderer service eller montering, bør det rettes spesiell oppmerksomhet mot punkt X.

c. Det er alltid kjøperen som er ansvarlig for alle tillatelser fra kommunen, utleier og andre interessenter.

IV. AKSEPT AV ORDRE
a. Godkjennelse av ordren med mindre annet er avtalt, utføreres av at kjøperen mottar en e-post fra Nordisk Balkon Center, med en lenk med et tilbud, og kjøperen kan deretter velge å trykke på knappen «Signér og betal«. 

V. PRODUKTINFORMASJON
a. Tegninger, spesifikasjoner og lignende, som er levert til kjøperen før eller etter inngåelse av avtalen, forblir selgerens eiendom og må ikke videregis uten skriftlig avtale eller på annen måte misbrukes.

b. Hvis produktet ikke bestilles i henhold til en standard eller med en spesifisert kvalitetsbetegnelse, vil produktet bli levert som en vanlig vare uten ansvar for spesielle kvalitetskrav.

VI. PRODUKTENDRINGER
a. Selger forbeholder seg retten til å gjøre endringer i avtalte dimensjoner uten varsel, for å tilpasse leveransen til de faktiske forhold, samt materialdimensjoner, da disse kan variere noen prosent fra leverandør til leverandør, hvis dette kan gjøres uten ulemper for kjøperen.

VII. PRIS
a. Alle priser er i NOK og eksklusiv merverdiavgift, med mindre annet er oppgitt. Kjøperen er forpliktet til å akseptere endringer i prisen frem til levering, som følge av dokumentert økte kostnader for selgeren, på grunn av endringer i valutakurser, toll, skatter, avgifter mv. angående avtalt levering.

b. Kontantrabatt beregnes av verdien av varene eksklusiv merverdiavgift, fraktemballasje for andre tjenester eller tillegg.

c. Kjøperen er ansvarlig for fjerning av avfallet, inkludert eksisterende produkter som har oppstått i løpet av prosjektet. Det pålegges et gebyr hvis kjøperen ønsker at Nordisk Balkon Center skal fjerne avfallet.

d. Unntak som ikke er oppgitt i ordrebekreftelsen vil bli avregnet til våre timepriser med tillegg av materialforbruk, kjøring osv. 

VIII. BETALING
a. Kontraktssummen faktureres i tre rater, som følger:
• 50% ved bestilling.
• 30% ved levering.
• 20% ved gjennomgang og fullført levering.

b. Hvis leveringen blir utsatt på grunn av kjøperens omstendigheter (fordringshaver mora), er kjøperen, med mindre selgeren varsler kjøperen skriftlig – fremdeles forpliktet til å foreta enhver betaling til selger, som om levering hadde skjedd til avtalt tid.

c. Hvis betaling skjer etter forfallsdato, er kjøper pliktet til å betale renter på det forfallene beløpet med 2% pr. påbegynte måned.

d. Kjøper har ikke rett til å motregne med eventuelle motkrav fra selger, som ikke er anerkjent skriftlig av selger, og har ikke rett til å holde tilbake en del av kjøpesummen på grunn av krav av noe slag.

IX. LEVERING
a. Den angitte leveringstiden starter fra datoen vi mottar og registrerer forskuddsbetalingen. Levering skjer på kjøpers adresse eller avtalt sted.

b. Leveringstidspunktet kan være avtalt til en bestemt dato eller til en bestemt tid, etter avtalen er inngått.

c. Forsinkelser i leveringen på grunn av vær, bunnforhold eller annen force majure anses ikke som forsinkelse, og kjøperen kan ikke holde selgeren ansvarlig for forsinkelsen.

d. Hvis leveringen ikke finner sted innen leveringstiden, har kjøper alene rett til, ved skriftlig beskjed til selger, å kreve levering og sammen sette en endelig rimelig tid for det, og dermed kan kjøperen si opp avtalen dersom levering ikke finner sted innen den fastsatte periode.

e. Hvis kjøper hever avtalen i samsvar med pkt. IX, d har ikke kjøper rett til annen erstatning i anledning til forsinkelsen. Selgeren har dermed ikke noe ansvar for forsinkelsen.

f. Hvis forsinkelsen i leveringen skyldes at selgeren er i en situasjon som er angitt i pkt. XIV, c blir leveringstiden utsatt så lenge hindringen varer, idet begge parter har rett til å kansellere avtalen uten ansvar, når hindringen har vart i mere enn tre måneder. Denne bestemmelsen gjelder uavhengig av om årsaken til forsinkelsen oppstår før eller etter at leveringstidens avtale er utløpt.

g. Beregning av vekt, stykke- eller lengdeangivelse gjøres i samsvar med sedvane.

X. MONTERING & SERVICE
a. For at Nordisk Balkon Center skal levere den avtalte montering på det angitte tidspunktet og til avtalt pris, er det en forutsetning for dette at følgende er oppfylt:

• Avmontering av husets eksisterende nedløpsrør, postkasser, blomsterkasser mm., utføres av kjøperen for arbeidet starter. Det gjelder også planter og lignende foran det ønskede område. Det betyr at installatørene i Nordisk Balkon Center skal kunne jobbe fritt med rullende stillas, materialeheiser og annet utstyr, avhengig av oppgaven. Kjøper blir pålagt et gebyr hvis Nordisk Balkon Center skal være ansvarlig for dette.
• Det må være tilgang til vann og strøm (min. 16 amp) på plassen.
• Det må være muligheter for å laste av og parkere lastebil/varevogn/trailer i umiddelbar nærhet av installasjonsstedet.

b. Unødvendig bruk av tid, som er forutsatt av hindringer Nordisk Balkon Center ikke selv er ansvarlig for, herunder eksterne håndverkere, manglende tilgang til strøm eller rigg m.m. vil bli fakturert separat.

c. Tilbud sendt fra NBC er ekskl. tilkobling av strøm og støpearbeidet. Hvis kunden ønsker at NBC skal være ansvarlig for dette, tas det forbehold om ikke synlige/opplyste hindringer i bakken/veggen, for eksempel steiner, eksisterende støpegods, kabler og mer. De ikke synlige/opplyste hindringene kan øke kostnadene mht. elektronisk-, graving- og støpningsarbeid. Disse kostnadene vil bli fakturert separat.

XI. SIKKERHET
a. Nordisk Balkon Center har alltid rett til å avbryte monteringen, hvis ekstremvær, blant annet vind, kulde, kraftig nedbør eller lignende, kan forhindre installasjonen. Nordisk Balkon Center vil starte igjen, når det vurderes som trygt.

XII. EIENDOMSFORBEHOLD
a. Selger forbeholder seg, med de begrensningene som følger av ufravikelige rettsregler, eiendomsretten til varen, inntil hele kjøpesummen pluss de påløpte kostnadene er betalt til Nordisk Balkon Center.

b. Ved omdannelse eller bearbeiding av det solgte opprettholdes eiendomsforbeholdet, slik at det omfatter den omdannede eller bearbeidede varen i en grad som tilsvarer verdien den representerte ved salget.

XIII. MANGLER OG REKLAMASJON
a. Ved levering må kjøperen umiddelbart foreta en undersøkelse av det solgte, slik som ordentlig forretningsbruk krever. Kjøperen skal sende inn skriftlige mangler senest 7 virkedager etter levering.

b. Hvis kjøperen ønsker å si ifra om en mangel, må kjøperen umiddelbart etter at mangelen er eller burde vært oppdaget, gi selgeren skriftlig beskjed om dette og oppgi hvor mangelen er. Hvis kjøperen har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen og ikke reklamerer som angitt, kan han ikke senere gjøre mangelen gjeldene. Hvis det ikke er noen mangel som selgeren har ansvar for, har selgeren rett på refusjon for arbeidet og de kostnadene som reklamasjonen unødig har pådratt seg av selgeren.

c. Etter selgerens valg vil mangler i det som er solgt bli utbedret eller det solgte vil bli omlevert. Hvis feilen blir utbedret, har kjøperen ikke rett til ytterligere beføyelser.

d. Hvis utbedring eller omlevering i henhold til pkt. XIII, c ikke skjer innen rimelig tid, har kjøperen rett til å si opp avtalen, kreve kjøpesummen eller kreve erstatning i samsvar med de generelle regler i norsk lov og de nåværende salgs- og leveringsbetingelsene.

e. Hvis kjøperen ikke gjør krav på mangelen overfor selgeren innen 6 måneder etter leveringsdato, kan han ikke senere kreve det. Hvis det solgte brukes mere intensivt enn det er avtalt, eller kan anses forutsatt ved avtaleinngåelsen, reduseres 6-månedersperioden forholdsmessig. For deler som er skiftet ut eller reparert, jfr. Pkt. XIII, c forplikter selger seg de samme forpliktelsene som gjelder for originalen som ble solgt i en periode på 6 måneder, imidlertid, slik at selgerens mangelansvar for salget ikke kan utvides til mere enn 12 måneder fra den opprinnelige leveringsdatoen.

f. Å endre eller gripe inn i produktet uten skriftlig samtykke fra selgeren, fritar selgeren for enhver forpliktelse.

XIV. ANSVARSBEGRÆNSNING VED FORSINKELSE ELLER MANGLER
a. Et erstatningskrav eller et krav om forholdsmessig avslag overfor selgeren kan ikke overstige det betalte beløpet for den solgte varen.

b. Selger er ikke ansvarlig for driftstap, tap av fortjeneste eller andre indirekte tap som følge av avtalen, inkludert indirekte tap som følge av forsinkelser eller mangler ved salget.

c. Følgende omstendigheter pålegger selgeren ansvarsfrihet, hvis de forhindrer oppfyllelsen av avtalen eller gjør oppfyllelsen urimelig byrdefull: Arbeidskonflikt og enhver annen omstendighet som partene ikke har kontroll på, for eksempel brann, krig, mobilisering eller uforutsette militærinnkallelse av lignende størrelse, rekvisisjon, beslag, valutabegrensninger, opptøyer og forstyrrelser, mangler på transportmidler, generell knapphet på varer, begrensinger i kraft og mangler eller forsinkelser i leveranser fra underleverandører og leverandører, på grunn av noen av omstendighetene nevnt ovenfor. Omstendighetene som er nevnt, som skjer før tilbudets levering/avtales levering, medfører kun ansvarsfrihet, dersom deres innflytelse på oppfyllelsen av avtalen ikke kunne forutsettes på dette tidspunktet.

d. Det påhviler selgeren å varsle kjøperen skriftlig uten unødig forsinkelse, i tilfelle det inntreffer omstendigheter som nevnt i pkt. XIV, c.

XV. GARANTI
a. Garantien inkluderer reparasjon av materialfeil og/eller produksjonsfeil, 5 års garanti på produktet, 2 års garanti ved montering. NBC garanterer ikke vind- og vanntetthet angående vårt Foldeglass / Pergola / Skyveglass. Det gis heller ingen garanti for kondensfrie glass- og aluminiumsoverflater. Mangel på tilstrekkelig ventilasjon, raske temperaturendringer, fuktighetsgivende gjenstander som planter, betongplater, fuktig jord etc. kan forårsake kondens. NBC anbefaler alltid at du innreder vinterhagen din med møbler beregnet for utendørs bruk. Husk alltid å gi beskjed til forsikringsselskapet om at du har bygget en vinterhage. Ved skader forårsaket av værfenomener, kontakt ditt forsikringsselskap så snart som mulig.

b. Garantien gjelder ikke hvis:
• Manglende eller utilstrekkelig vedlikeholdelse.
• Feil/brukerfeil.
• Knusing av glass som ikke skyldes produksjonsfeil.
• Skader/defekter forårsaket av ytre påvirkninger.
• Følgeskader pga. setningsskader i bygningen.

c. Selger kan ikke gi noe garanti hvis det brukes til formål som skiller seg fra dets opprinnelige hensikt. Ved egenmontering må NBC gjennomføre en grundig undersøkelse av installasjonen for å vurdere om produktet er riktig montert i henhold til de fremsendte monteringsveiledningene. NBC refunderer ikke kostnader relatert til feilmontering, demontering eller eventuelle følgeskader, transportkostnader og arbeidskraft osv.

XVI. RETURNERING
a. Produktet er fremstilt spesielt for kjøperen og kan ikke returneres.

XVII. PRODUKTANSVAR
a. For produktansvar gjelder alle de gjeldende regler i norsk lov. I den grad ikke noe annet fremgår av ufravikelige rettsregler, er ikke selger ansvarlig for driftstap, gevinsttap eller annet indirekte tap. Ansvaret kan ikke overstige NOK 5 mio. Hvis Nordisk Balkon Center skulle bli underlagt produktansvar overfor tredjepart, er kjøperen forpliktet til å skade løsgjøre Nordisk Balkon Center, i samme grad som Nordisk Balkon Centers ansvar er begrenset i samsvar med disse bestemmelsene.

XVIII. TRANSPORT AF RETTIGHETER OG PLIGTER
a. Selgeren har rett til å overdra alle rettigheter og plikter i henhold til avtalen til en tredjepart.

XIX. TVISTIGHEDER
a. Enhver tvist mellom partene skal avgjøres av domstolene etter norsk lov. 

Dette dokumentet ble sist oppdatert 20. juli 2021

Skroll til toppen
Nordic by choice

Nordic by Choice
Grabows Vej 24, 9460 Brovst

Tlf.:  44 109 110 
Email: info@nbc.as
CVR: 31 36 25 39

E-mail salg: salgdk@nbc.as
E-mail faktura: invoicedk@nbc.as

Vi er i gang med udviklingen af prisberegner funktionen, men du kan stadigvæk anmode om et tilbud.

ANMODNING PÅ TILBUD

Spar på dit næste projekt med Nordic by Choice, den hidtil mest givende og tryggest investering for din ejendom.

Nordisk Balkon Center
Feierheia 8, 4836 Arendal
Avd: Kontor/showroom/lager
Lahaugmoveien 81, 2013 Skjetten 

Tlf.: +47 406 18 038  
Email: info@nbc.as
Org: 998 504 120

Velg kategori

Nordisk Balkon Center
Feierheia 8, 4836 Arendal
Avd: Kontor/showroom/lager
Lahaugmoveien 81, 2013 Skjetten

Tlf.: +47 406 18 038  
Email: info@nbc.as
Org: 998 504 120

Velg kategori

Nordisk Balkon Center
Feierheia 8, 4836 Arendal
Avd: Kontor/showroom/lager
Lahaugmoveien 81, 2013 Skjetten

Tlf.: +47 406 18 038  
Email: info@nbc.as
Org: 998 504 120

Velg kategori

Nordisk Balkon Center
Feierheia 8, 4836 Arendal
Avd: Kontor/showroom/lager
Lahaugmoveien 81, 2013 Skjetten

Tlf.: +47 406 18 038  
Email: info@nbc.as
Org: 998 504 120