Betingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER – Nordic by Choice 

I. GYLDIGHED
a. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, overslag og salg.

II. OVERSLAG
a. Tilbud og overslag er gældende i 14 dage.

III. KONTROL
a. Venligst gennemgå specifikationerne i ordrebekræftelsen, tegninger og layouts osv. Der tages forbehold for eventuelle fejl eller misforståelser, hvis dette opdages i det ovennævnte, bedes de gøres os opmærksom inden produktionen igangsættes. Ændringer kan ikke foretages, hvis produktionen er påbegyndt.

b. Hvis projektet inkluderer service eller montering bør der rettes særlig opmærksomhed på pkt. X

c. Det er altid køber, som har ansvaret for alle tilladelser fra kommune, udlejer og andre interessenter.

IV. ACCEPT AF ORDRE
a. Godkendelse af ordren, med mindre andet er aftalt, foretages ved at tegningsberettiget person hos køber modtager en mail fra Nordic by Choice med et link med et tilbud, og den tegningsberettiget person kan derefter vælge at trykke på knappen ”Underskriv og betal”. 

V. PRODUKTINFORMATION
a. Tegninger, specifikationer og lign., som er udleveret til køber før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

b. Er produktet ikke bestilt efter en standard eller med en angiven kvalitetsbetegnelse vil produktet blive leveret som en almindelig handelsvare uden ansvar for specielle kvalitetskrav.

VI. PRODUKTÆNDRINGER
a. Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte dimensioner for at tilpasse leverancen til de faktiske forhold, samt materiale dimensioner da disse kan variere nogle procent fra leverandør til leverandør, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

VII. PRIS
a. Alle priser er i DKK og eksklusive moms, medmindre andet er angivet. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance.

b. Kontantrabat beregnes af varens værdi eksklusive moms, fragt emballage hertil andre ydelser eller tillæg.

c. Køber er ansvarlige for bortkørsel af affaldet, herunder eksisterende produkter, der er opstået under projektets forløb. Der pålægges et gebyr, hvis køber ønsker at Nordic by Choice skal udføre arbejdet.

d. Fravigelser, som ikke er anført i ordrebekræftelsen, vil blive afregnet til vores gældende timesats med tillæg af materialeforbrug, kørsel osv.

VIII. BETALING
a. Kontraktsummen faktureres med tre rater, som følger:
• 50% ved bestilling.
• 30% ved levering.
• 20% ved gennemgang og færdig afleveret.

b. Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshaver mora), er køber, med mindre sælger skriftligt meddeler køber andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om levering var sket til aftalt tid.

c. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er køber pligtig at svare morarente af det forfaldne beløb med 2 % pr. påbegyndt måned.

d. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

e. Betaling skal ske i DDK valuta, medmindre andet er angivet af Nordic by Choice. Betalingsmidlet er som udgangspunkt bankoverførsel, medmindre andet er angivet af Nordic by Choice eller aftalt mellem parterne. Aftales det mellem parterne, at betaling skal ske gennem deponering er følgende gældende:
• Der tillægges 2% ekskl. moms i gebyr i betalingssummen, hvis beløbet ønskes at deponeres.
• Alle omkostninger vedrørende deponering afholdes af køber.
• Hvis deponering aftales mellem Nordic by Choice og køber, skal information vedrørende aftalen sendes til invoicedk@nbc.as. Mærk her mailen med navn og tilbudsnummer.

IX. LEVERING
a. Den anførte leveringstid er startende fra den dato vi modtager og registrerer forudbetalingen. Levering sker på købers adresse eller aftalt sted.

b. Leveringstidspunktet kan være aftalt til en bestemt dato eller til en bestemt tid efter aftalens indgåelse.

c. Forsinkelser i leveringen som skyldes vejrlig, bundforhold eller anden force majure regnes ikke som forsinkelse og køber kan ikke holde sælger ansvarlig for forsinkelsen.

d. Hvis levering ikke sker inden for leveringstiden, er køber alene berettiget til ved skriftlig meddelelse til sælger at kræve levering og fastsætte sammen en endelig rimelig frist herfor, og derved angive, at køber agter at hæve aftalen, såfremt levering ikke er sket inden for den således af køber fastsatte frist, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til sælger at hæve aftalen.

e. Hæver køber aftalen i henhold til pkt. IX, d har køber ikke ret til nogen anden erstatning i anledning af forsinkelsen. Sælger har således intet ansvar for forsinkelsen.

f. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at sælger er i en situation som angivet i pkt. XIV, c udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

g. Beregning af vægt, styk- eller længdeangivelse sker i overensstemmelse med sædvane.

h. Standard levering – lastbil med hænger.
Leveringsforhold: Pallerne leveres med palleløfter ved vognkant, hvilket kræver fast underlag. Dvs. fliser/asfalt/kørerplader. Der køres ikke over fortovskanter eller lignende, og der skal være plads til at lastbilen kan bakke til aflæsningpladsen. Vær opmærksom på at lastbilen ikke kan aflæsse elementer, der er større end 2 x 2 m i længde og højde, med mindre kunden kan stille fysisk hjælp eller udstyr til aflæsningen til rådighed.

Det er kundens ansvar at ovenstående imødekommes. Ved levering til ikke-brofaste øer, sker det som standard ved kajkant, hvis ikke andet er aftalt.

i. Alternative leveringsformer – Forvogn med løftebagsmæk.
Det kan være en fordel at vælge denne leveringsform i følgende tilfælde:
• Der er ikke plads til standard lastbilen på 19,25 m kan køre til adressen.
• Ved levering i sommerhus/landbrugsområder med begrænset plads og i gågader.

Leveringsforhold: samme som ved standard levering

j. Tillæg.
Nordic by Choice forbeholder sig ret til at fakturere en timepris på kr. 640 ekskl. moms for ordrer, hvor ovenstående leveringsforhold ikke er overholdt.

X. MONTERING & SERVICE
a. For at Nordic by Choice  kan levere den aftalte montering på det angivet tidspunkt, samt til den aftalte pris, er en forudsætning for dette, at følgende er opfyldt:

• Afmontering af huset eksisterende produkt eller nedløbsrør mm., udføres af køber inden arbejdet påbegyndes. Ligeledes gælder det planter o. lign. foran det ønsket område. Det vil sige, at Nordic by Choices montører skal kunne arbejde uhindret med rullestillads, materialehejs og andet udstyr, afhængigt af opgaven. Der pålægges Køber et gebyr, hvis Nordic by Choice skal være ansvarlig for dette.

• Der skal være adgang til vand og strøm (min.16 amp) på pladsen.
• Der skal være mulighed for at aflæsse og parkere lastbil/varevogn/trailer i umiddelbar nærhed af monteringsstedet.
• Der skal være forberedt underlag inden montering.

b. Spiltid, som er forudsagt af forhindringer Nordic by Choice ikke selv er ansvarlig for, herunder eksterne håndværkere, manglende adgang til strøm eller pladsen m.m. vil blive faktureret særskilt.

c. TIlbud sendt fra NBC er ekskl. tilkobling af strøm samt støbningsarbejde. Hvis kunden ønsker, at NBC skal stå for dette tages der forbehold for ikke synlige/oplyste forhindringer i jorden/væggen, for eksempel sten, eksisterende støbninger, kabler med mere. De ikke synlige/oplyste forhindringer, kan forhøje omkostninger mht. El-, grave- og støbearbejdet. Disse omkostninger vil blive faktureret særskilt.

XI. SIKKERHED
a. Nordic by Choice har altid ret til at indstille montering, hvis udefrakommende gener, blandt andet blæst, kulde, kraftig nedbør eller lignende kan forhindre monteringen. Nordic by Choice opstarter igen, når det vurderes sikkert.

XII. EJENDOMSFORBEHOLD
a. Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger eller til den, sælger har til transporteret sin ret.

b. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

XIII. MANGLER OG REKLAMATION
a. Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hertil skal køber indgive skriftligt mangler senest 7 arbejdsdage efter levering.

b. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende. Såfremt der ikke foreligger nogen mangel, som sælger bærer ansvaret for, har sælger ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen unødigt har påført sælger.

c. Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret. Såfremt manglen afhjælpes herved, har køber ikke ret til yderligere mangels beføjelser.

d. Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt. XIII, c ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

e. Har køber ikke inden 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan han ikke senere gøre den gældende. Anvendes det solgte mere intensivt end det er aftalt, eller kan anses forudsat ved aftalens indgåelse, forkortes 6 måneders perioden forholdsmæssigt. For dele, der er udskiftet eller repareret jf. pkt. XIII, c påtager sælger sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum af 6 måneder, dog således at sælgers mangelansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 12 måneder fra den oprindelige leveringsdato.

f. Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse.

XIV. ANSVARSBEGRÆNSNING VED FORSINKELSE ELLER MANGLER
a. Et erstatningskrav eller et krav om forholdsmæssigt afslag overfor sælger kan ikke overstige det betalte beløb for den solgte genstand.

b. Sælger hæfter ikke for driftstab, avance tab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

c. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører og fra leverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

d. Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt. XIV, c.

XV. GARANTI
a. Garantien inkluderer reparation af materielle defekter og / eller fremstillingsfejl, 5 års garanti på produktet, 2 års garanti ved montering. NBC giver ikke garanti for vind- og vandtæthed vedrørende vores Foldeglas/Pergola/skydeglas. Ligeså gives ingen garanti for kondensfri glas- og aluminiumsoverflader. Mangel på tilstrækkelig ventilation, hurtige temperaturskift, fugtgivende genstande som planter, betonplader, fugtig jord osv. kan give kondens. NBC anbefaler altid, at man møblerer sin udestue med møbler, der er beregnet til udendørs brug. Husk altid at anmelde det til dit forsikringsselskab, at du har opført en udestue. Ved skader forårsaget af vejrfænomener skal du hurtigst muligt kontakte dit forsikringsselskab.

b. Garantien gælder ikke, hvis:
• Manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse.
• Fejl / brugerfejl.
• Knusning af glas, der ikke skyldes produktionsfejl.
• Skader / defekter forårsaget af ydre påvirkninger.
• Efter reguleringer som følge af sætninger i bygningen.

c. Sælger kan ikke give nogen garanti, hvis det anvendes til formål, der adskiller sig fra dets oprindelige hensigt. Ved selvmontering skal NBC foretage en nærmere undersøgelse af installationen for at vurdere, om produktet er korrekt installeret i overensstemmelse med de fremsendte monteringsvejledninger. NBC refunderer ikke udgifter relateret til fejlmontering, demontering eller eventuelle følgeskader, transportomkostninger og arbejdsløn m.m.

XVI. RETURNERING
a. Det solgte er fremstillet specielt til køber, og kan ikke returneres.

XVII. PRODUKTANSVAR
a. For produktansvar gælder de til enhver gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet fremgår af ufravigelige retsregler, er sælger ikke ansvarlig for driftstab, avance tab eller andet indirekte tab. Ansvaret kan ikke overstige DKK. 5 mio. Såfremt Nordic by Choice matte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Nordic by Choice skadesløs i samme omfang, som Nordic by Choice ansvar er begrænset i henhold til nærværende bestemmelser.

XVIII. TRANSPORT AF RETTIGHEDER OG PLIGTER
a. Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

XIX. TVISTIGHEDER
a. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret.

XX. CASE / REFERENCER
a. Nordic by Choice forbeholder sig retten til at udarbejde reference cases ud fra det færdige arbejde. Derfor vil vi under arbejdet tage billeder af processen og slutproduktet. Hvis kunden ønsker at fravælge dette pålægges der et gebyr på kr. 2.500 inkl. moms.

b. Nordic by Choice ønsker kunden deltager i et kort feedback review, som en del i slutprocessen. Dette interview anvendes til at forbedrede vores service og produkter til fremtidige kunder. Punkt B er valgfrit, hvis kunden selv ønsker at deltage. 

Dette dokument blev sidst opdateret den 29. juli 2022

Scroll to Top
Nordic by choice

Nordic by Choice
Grabows Vej 24, 9460 Brovst

Tlf.:  44 109 110 
Email: info@nbc.as
CVR: 31 36 25 39

E-mail salg: salgdk@nbc.as
E-mail faktura: invoicedk@nbc.as

Vi er i gang med udviklingen af prisberegner funktionen, men du kan stadigvæk anmode om et tilbud.

ANMODNING PÅ TILBUD

Spar på dit næste projekt med Nordic by Choice, den hidtil mest givende og tryggest investering for din ejendom.

Vælg kategori

Nordic by choice

Nordic by Choice
Grabows Vej 24, 9460 Brovst

Tlf.:  44 109 110 
Email: info@nbc.as
CVR: 31 36 25 39

E-mail salg: salgdk@nbc.as
E-mail faktura: invoicedk@nbc.as

Vælg kategori

Nordic by choice

Nordic by Choice
Grabows Vej 24, 9460 Brovst

Tlf.: 44 109 110  
Email: info@nbc.as
CVR: 31 36 25 39

E-mail salg: salgdk@nbc.as
E-mail faktura: invoicedk@nbc.as

Vælg kategori

Nordic By Choice
Grabows Vej 24, 9460 Brovst

Tlf.: 44 109 110 
Email: info@nbc.as
CVR: 31 36 25 39

E-mail salg: salgdk@nbc.as
E-mail faktura: invoicedk@nbc.as